gudramajslapa.lv Distances Līgums

Distances līgums un atteikuma tiesības

Create Media SIA, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu Gudra Mājaslapa interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam IT pakalpojumus, turpmāk saukti Pakalpojums, pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma.

1. Piegādes un samaksas kārtība

 1. Pasūtītājs iesniedz elektronisku Pakalpojuma abonēšanas pieprasījumu gudramajaslapa.lv mājas lapā, izvēloties pasūtāmo Pakalpojuma veidu un termiņu.
 2. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši gudramajaslapa.lv tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.
 3. Maksājumus var veikt internetā ar maksājumu kartēm. Eiropas Savienības rezidenti maksājumus var veikt arī ar pārskaitījumu, atbilstoši avansa rēķinam. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.
 4. Pakalpojuma apmaksas periods ir ceturksnis vai gads, atkarībā no izvēlētā Pakalpojuma veida.
 5. Pakalpojuma aktuālā cena un apjoms ir publicēti gudramajaslapa.lv mājas lapā. Piegādātājs var palielināt Pakalpojuma cenu, informējot Pasūtītāju par šādām izmaiņām pa e-pastu, vismaz 30 dienas iepriekš.
 6. Vietnes konta pārslēgšana no bezmaksas Pakalpojuma plāna uz jebkādu maksas plānu nozīmē šīs vietnes bezmaksas plāna darbības izbeigšanos. Vietnes konta pārslēgšana notiek tikai pēc tam, kad ir saņemta samaksa par Pakalpojuma sniegšanu.
 7. Par katru plāna līmeņa paaugstināšanu vai pazemināšanu no norādītās kredītkartes konta automātiski tiks ieturēta jaunā likme par nākamo apmaksas periodu. Ja Pasūtītāja izvēlētā apmaksas metode ir pārskaitījums, tad plāna līmeņa paaugstināšana vai pazemināšana notiek 2 darba dienu laikā pēc avansa rēķina maksājuma saņemšanas.
 8. Maksas vietnes konta darbība tiks automātiski apturēta, ja apmaksas termiņš tiks kavēts 7 dienas;
 9. Eiropas Savienības rezidentiem pie Pakalpojuma cenas automātiski tiek pieskaitīts PVN, kas skaidri tiek parādīts rēķinā un pirms interneta maksājuma veikšanas. Citu valstu rezidentiem visas maksas norādītas bez nodokļiem, nodevām vai maksām, ko piemēro vietējās nodokļu institūcijas, un Pasūtītājs ir atbildīgs par šādu papildus nodokļu, nodevu vai maksu segšanu.

Apmaksa internetā

 1. Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadījumā Pakalpojums Pasūtītājam tiek pieslēgts automātiski un nekavējoties. Izņēmums ir domēna vārda reģistrācija, kas tiek veikta 2 darba dienu laikā.

Regulārie maksājumi

 1. Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā jau pasūtījuma noformēšanas pirmajā solī (nevis pēc avansa rēķina izstādīšanas), tad pasūtītājam automātiski tiek pieslēgts regulārais maksājums, turpmāk saukts RM.
 2. Ja tiek izmantots RM, tad normatīvajiem aktiem atbilstošs gala rēķins ir apskatāms caur gudramajaslapa.lv lietotāja kontu.
 3. Izmantojot RM, maksājuma saņēmējs un Pakalpojuma sniedzējs nodokļu likumdošanas izpratnē ir Piegādātāja partneris – Īrijas-ASV kompānija Stripe Inc., kas Pakalpojumu pērk no Piegādātāja un pārdod Pasūtītājam. Pakalpojuma faktiskais sniedzējs jebkurā gadījumā ir Piegādātājs.
 4. Ja tiek izmantots RM, Pasūtītājs nav atteicies no Pakalpojuma saņemšanas un Piegādātājs ir gatavs turpināt Pakalpojuma sniegšanu, tad, beidzoties Pakalpojuma sniegšanas periodam, līgums tiek automātiski pagarināts uz tikpat garu nākamo Pakalpojuma sniegšanas periodu.
 5. Ja tiek izmantots RM, tad, līgumam automātiski pagarinoties, maksājumi par kārtējiem Pakalpojuma saņemšanas periodiem tiek veikti automātiski.
 6. Pasūtītājs var mainīt apmaksas veidu turpmākajiem maksājumiem, sazinoties ar Piegādātāju vismaz 3 darba dienas pirms nākamā plānotā maksājuma.

2. Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

 1. Ja Pasūtītājs ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājas Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukts Patērētājs, tad spēkā sekojoši noteikumi, kuros Patērētājam ir paredzētas atteikuma tiesības.
 2. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.
 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam jānosūta Piegādātājam pareizi aizpildīta atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur Patērētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi.
 4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 5. Atteikuma veidlapu var iegūt adresē: https:///atteikuma-veidlapa.pdf

Atteikuma radītās sekas

  1. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs maksā Piegādātājam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Patērētājs ir informējis piegādātāju par atteikuma tiesību izmantošanu.
  2. Ja Patērētāja pieprasītais Pakalpojums ietver domēna vārda reģistrāciju, tad, atteikuma tiesību izmantošanas gadijumā Patērētājs sedz arī Piegādātājam radušās domēna vārda reģistrācijas izmaksas 15 eiro apmērā.